De nye medarbejderinvesteringsselskaber

16 juli 2014

Skatteministeren har fremlagt et udkast til lovforslag om medarbejderinvesteringsselskaber. Hovedsigtet er at friholde lønmodtagere for beskatning af den løn de investerer i deres arbejdsplads.

Hovedelementerne i lovforslaget – som du kan læse her - kan beskrives således:

  • De nye medarbejderinvesteringsselskaber bliver en særlig selskabstype, der skal godkendes af Erhvervsstyrelsen. Der er tale om en 3-årig forsøgsordning.
  • Selskaberne får karakter af kommanditselskaber, men bliver beskattet som aktie- og anpartsselskaber m.v. De fritages dog for beskatning af de lønmidler, som medarbejderne indbetaler til selskabet.
  • Selskaberne bliver forpligtet til at investere de indbetalte midler i den virksomhed, hvori medarbejderne er ansat, eller i virksomhedens leverandører eller aftagere.
  • Den del af medarbejdernes løn, der indbetales til investeringsselskabet, behandles i skattemæssig henseende ligesom indbetalinger til pensionsordninger. Det vil sige, at der skal betales arbejdsmarkedsbidrag af disse, men ikke indkomstskat.
  • Medarbejderne kan uden indkomstbeskatning højst indbetale 7,5 % af deres kontante løn og maksimalt 30.000 kr. årligt. Maksimum svarer således til en årsløn på 400.000 kr. Begge tal er efter arbejdsmarkedsbidrag.
  • Udbytteudlodninger fra investeringsselskabet, såvel som eventuelle gevinster ved salg af aktier i disse, skal hos medarbejderne beskattes som personlig indkomst, men bliver ikke arbejdsmarkedsbidragspligtigt. Marginalskatten bliver derfor op til ca. 52 %.
  • Medarbejderne får ikke tabsfradrag, hvis investeringsselskabet går konkurs. Det skyldes, at de ikke er blevet indkomstbeskattet af indbetalingerne til dette. Deres skattemæssige anskaffelsessum for aktierne sættes derfor til 0 kr.
  • Udbytter og udlodninger fra investeringsselskabet gøres til A-indkomst og kan derfor ikke udbetales uden indeholdelse af kildeskat.

Kommentar

Regeringen lægger i forslaget til grund, at 10.000 personer vil anvende ordningen, og at de gennemsnitligt vil indbetale 20.000 kr. årligt i hvert af de 3 år, som forsøgsordningen løber. Efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag vil det i givet fald betyde et samlet kapitalindskud på godt og vel en halv mia. kr. fra medarbejderne.

Efter vores opfattelse er det en meget optimistisk vurdering. Vi frygter, at der kun bliver stiftet et fåtal af disse selskaber.

Vores vurdering skyldes, at modellen i det væsentlige kun er egnet i forhold til store virksomheder med mange medarbejdere. Hertil kommer, at der, bortset fra den indledende skattefritagelse, ikke er noget som helst skattemæssigt incitament – nogen gulerod - for medarbejderne til at bruge reglerne, idet også udlodninger og gevinster ud over de oprindelige indskud efter forslaget skal beskattes som personlig indkomst.

 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat og moms. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.