Bespisningsmoms – nederlag til SKAT i principiel sag

22 oktober 2014

Landsskatteretten har fastslået, at SKAT er forpligtet til at tilbagebetale moms i en sag om bespisningsmoms, selvom virksomheden ikke kan dokumentere sine faktiske udgifter.

I konsekvens af en EU-dom måtte SKAT tilbage i 2010 ændre praksis og acceptere, at virksomheder har ret til fradrag for moms af udgifter til mad og drikkevarer, der serveres for forretningsforbindelser og til personalemøder. Vi omtalte praksisændringen i Depechen 2010, nr. 22.

I forbindelse med praksisændringen gav SKAT mulighed for, at virksomheder kunne få tilbagebetalt moms af sådanne udgifter helt tilbage til 1994.

Den netop afgjorte sag handlede om en virksomhed, der på dette grundlag havde rejst krav om tilbagebetaling af moms med et beløb på 1.490.034 kr. for perioden 1. oktober 1994 – 31. december 2010.

SKAT havde imidlertid alene udbetalt et beløb på 555.908 kr. vedrørende perioden 1. januar 2006 – 31. december 2010. SKAT ville ikke refundere momsen for de tidligere år, idet virksomheden ikke længere opbevarede regnskabsmateriale for disse år og derfor ikke kunne dokumentere de faktiske udgifter til bespisningsmoms.

Landsskatteretten har imidlertid nu fastslået, at SKAT ikke kan nægte udbetaling på dette grundlag.

I den netop offentliggjorte kendelse udtaler retten, at selvom virksomheden havde opgjort sit krav som et gennemsnit af de faktiske tal for årene 2006 – 2010, dog fratrukket 5 % pr. år for at skønnet skulle afspejle det lavere aktivitetsniveau i disse år, så havde virksomheden efter rettens opfattelse godtgjort størrelsen af sit krav i tilstrækkeligt omfang.

Kommentar

Der er tale om en meget principiel afgørelse, som givetvis får stor praktisk betydning også på andre områder. Det hænder nemlig jævnligt, at SKAT må ændre praksis og i den forbindelse tilbyde genoptagelse mange år tilbage i tid.

Havde Landsskatteretten givet SKAT medhold, ville det nemlig næsten altid blive om ikke en gratis, så i alle tilfælde en billig ”omgang” for SKAT at tilbyde genoptagelse mange år tilbage, idet virksomhederne kun sjældent opbevarer regnskabsmateriale i længere tid end loven foreskriver.

Heldigvis fik SKAT ikke medhold. Det er efter vores opfattelse meget glædeligt, men ikke decideret overraskende. Alt andet ville nemlig være urimeligt. Det mest bemærkelsesværdige ved afgørelsen er derfor ikke udfaldet, men det faktum, at det var nødvendigt for virksomheden at gå til Landsskatteretten for at få ret.

Det er vores vurdering, at virksomheder, der – med samme begrundelse som i den netop afgjorte sag - har modtaget afslag på udbetaling af bespisningsmoms, men som ikke har påklaget afgørelsen til Landsskatteretten, nu vil kunne få genoptaget deres sag.

Derimod vil afgørelsen desværre ikke kunne bruges af virksomheder, som i sin tid undlod at søge om tilbagebetaling for år, hvor de ikke længere var i besiddelse af regnskabsmaterialet.

 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat og moms. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.