Beskatning ved salg af forældrelejligheder

05 oktober 2016

En forældrelejlighed er en udlejningsejendom. Derfor skal der betales skat af fortjenesten ved salg af en sådan. Hvis lejligheden sælges til barnet, skal det i nogle tilfælde ske til markedsværdien. I andre tilfælde kan det ske med rabat.

Ved en forældrelejlighed forstås i denne sammenhæng en ejerlejlighed, som forældrene har købt og lejet ud til deres barn i en kortere eller længere årrække. En sådan lejlighed er i skattemæssig forstand en udlejningsejendom.

Ved salg af en forældrelejlighed skal der betales skat af fortjenesten. Salget er ikke skattefritaget, fordi forældrene ikke selv har boet i lejligheden i ejertiden.

Vi ser jævnligt tilfælde, hvor forældrene – med henblik på at gøre værdistigningen skattefri - flytter ind i lejligheden i en kort periode efter barnets udflytning, men dette hjælper sjældent. SKAT stiller meget strenge krav til sådanne midlertidige beboelser for at anse dem for en reel flytning, og de vinder groft sagt 9 ud af 10 sager herom.

Salg til barnet
Det er uden betydning for forældrenes skattepligt af fortjenesten, om lejligheden sælges til barnet eller til tredjemand, men ved salg til barnet kan fortjenesten naturligvis i princippet elimineres ved at sætte prisen mere eller mindre lavt.

Der er imidlertid relativt snævre grænser for, hvor lavt prisen kan sættes. Den skal nemlig svare til markedsværdien. Det fremgår af et nyligt svar fra skatteministeren til Folketingets Skatteudvalg.

I svaret oplyser ministeren, at salget i sådanne tilfælde ikke kan ske til den offentlige vurdering (+/- 15 %), når lejligheden i vurderingsmæssig henseende er vurderet som udlejet (ikke-fri).

Når den offentlige vurdering er forkert
Det fremgår ikke af svaret, hvad der gælder, hvis lejligheden ved en fejl eller på grund af ukendskab til reglerne er vurderet som fri. Altså som ikke-udlejet. Og det er der måske en grund til. Efter praksis kan lejligheden nemlig i sådanne tilfælde normalt overdrages inden for en ramme på +/- 15 % af den seneste offentlige vurdering. Dette gælder også, selvom lejlighedens faktiske handelsværdi er langt højere.

Dette kan være en stor fordel, hvis lejligheden ønskes overdraget til lavest mulige værdi, og kan i mange tilfælde sikre barnet en pæn stor skattefri gevinst, hvis barnet efterfølgende kan sælge lejligheden til en højere pris efter selv at have boet i lejligheden i en periode efter købet fra forældrene. Du kan læse mere om skattereglerne for forældrelejligheder i en særskilt artikel herom i vores Viden-Om-Serie.