Anden rate af acontoskatten for selskaber

16 november 2016

Mandag den 21/11 2016 er sidste rettidige betalingsdag for den anden halvdel af acontoskatten for selskaber i 2016. Hvis der er udsigt til restskat, kan der indbetales ekstra, men de fleste vil nok vente.

Den ordinære acontoskat udgør i 2016 halvdelen af gennemsnittet af den skat, som selskabet faktisk har betalt for indkomstårene 2012, 2013 og 2014. Heraf blev de 50 % opkrævet tilbage i marts måned.

Nu skal den anden halvdel betales. En eventuel restskat for indkomståret 2015 skal også betales nu. Selskaber, der skal have penge tilbage i skat for indkomståret 2015, får samtidig godskrevet denne på skattekontoen, sådan at beløbet helt eller delvist kan anvendes til finansiering af acontoskatteraten.

Hvis selskabets indtjening er faldet væsentligt med den konsekvens, at den endelige skat bliver mindre end den beregnede acontoskat, kan det få nedsat den anden rate. Selskabet skal selv gøre det ved indberetning via TastSelv. Også dette skal ske senest på mandag den 21/11 2016.

Frivillig acontoskat
Hvis de ordinære acontoskatter ikke skønnes tilstrækkelige til at dække den faktiske skat for indkomståret 2016, kan selskabet supplere den ordinære acontoskat med en ekstra indbetaling.

Hvis selskabet ønsker at gøre dette, er det vigtigt, at selskabet foretager indberetning til SKAT om den kommende indbetaling, inden pengene overføres. Gøres tingene i modsat rækkefølge – indbetaling før indberetning – returnerer SKAT nemlig pengene. Det er også vigtigt, at selskabets skattekonto ikke forinden har en negativ saldo, da enhver indbetaling automatisk modregnes i den ældste gæld.

En frivillig indbetaling kan være en fordel, fordi selskabet herved undgår at skulle betale et ikke fradragsberettiget restskattetillæg på 3,4 %, når restskatten for 2016 opkræves til næste år.

Selskabet kan frit vælge, om det vil foretage frivillig indbetaling nu, eller om det vil vente til den 1/2 2017, som er sidste frist for den 3. frivillige indbetaling.

Forskellen mellem at gøre det nu eller først til næste år beror på størrelsen af det tillæg, som normalt skal betales ved frivillig indbetaling af selskabsskat enten den 20/11 (i år 21/11) eller den 1/2. For indkomståret 2016 udgør tillægget ved indbetaling den 21/11 dog 0,0 % (nul), mens tillægget ved indbetaling den 1/2 2017 udgør 0,7 %.

Kan det betale sig?
Hvorvidt det kan betale sig at foretage frivillige indbetalinger af selskabsskat, beror på forholdet mellem selskabets lånerente/indlånsrente og den rente, der skal betales til SKAT i form af restskattetillægget.

Hvis selskabet har overskudslikviditet, som forrentes meget lavt eller måske slet ikke, eller som der ligefrem skal betales negative renter af, vil det normalt altid kunne betale sig at foretage frivillig indbetaling.

Hvis en betaling af frivillig acontoskat skal ske ved træk på en kassekredit eller lignende, vil dette kunne betale sig, hvis selskabets lånerente ikke overstiger 4,3 % p.a. Se i denne forbindelse vores artikel om acontoskat for selskaber i 2016 i vores Viden-Om-serie.