Ændringer i kursgevinstloven

11 marts 2015

Det er reglerne for den skattemæssige periodisering af gevinster og tab på fordringer og gæld, som er ændret. Ændringerne har virkning for ind-komstår, der starter den 1. marts 2015 eller senere.

Den væsentligste ændring består i, at der i forhold til fordringer og gæld i fremmed valuta fremover opereres med hele 3 former for lagerprincip.

Et fuldt lagerprincip, hvor der tages hensyn til både valutakursændringer og ændringer i fordringens/gældens faktiske værdi. Et papirkurslagerprincip, hvor der kun tages hensyn til sidstnævnte. Og endelig et valutakurslagerprincip, hvor der kun tages hensyn til ændringer i valutakursen.

I forhold til koncerninterne fordringer gives der mulighed for at anvende reglerne med tilbagevirkende kraft, sådan at den utilsigtede beskatning af disse – som blev en konsekvens af den skattereform, som trådte i kraft for indkomståret 2010 – ophæves.

For selskaber kan de fremtidige regler i korte træk beskrives således:

  • Fordringer i form af obligationer, gældsbreve m.v. – men ikke debitorer og koncerninterne tilgodehavender: Altid fuldt lagerprincip.
  • Debitorer og koncerninterne tilgodehavender: Som udgangspunkt realisations-princippet, men der kan også vælges frit mellem en af de tre former for lagerprincip. For debitorer er det altså fortsat muligt at vælge et princip, der giver fradrag for hensættelser til tab.
  • Børsnoteret gæld: Realisationsprincippet, men der kan også vælges en af de tre former for lagerprincip.
  • Anden gæld: Realisationsprincippet, men for gæld i fremmed valuta kan der anvendes et valutakurslagerprincip.

For personer kan hovedreglerne beskrives således:

  • Ikke-børsnoterede fordringer og gæld i fremmed valuta: Som udgangspunkt realisationsprincippet, men der kan anvendes et valutakurslagerprincip.
  • Børsnoterede obligationer: Realisationsprincippet, men der kan anvendes et papirkurslagerprincip. For obligationer i fremmed valuta kan der således an-vendes alle 3 principper.

Den vedtagne lov har som nævnt virkning for indkomstår, der påbegyndes den 1. marts 2015 og senere. For skattepligtige med kalenderårsregnskab vil det altså sige for indkomståret 2016. Som hovedregel skal der ikke indhentes tilladelse hos SKAT til førstegangsvalg efter de nye regler.

Selskaber, der har valgt lagerprincippet for koncerninterne fordringer, kan nu med tilbagevirkende kraft til indkomståret 2010 vælge kun at bruge et valuta¬kurs-lagerprincip. Fristen for at foretage dette omvalg udløber ved selvangivelsesfristen for det første indkomstår, hvor de nye regler har virkning fra. Hvis der vælges valutakurslagerprincip for en type (fx debitorer), fanger bordet i forhold til det hele. Altså også i forhold til gæld. Det er vigtigt at være opmærksom på.