Vi bruger cookies og andre sporingsteknologier til at forbedre browsing-oplevelsen på vores hjemmeside, vise personaliseret indhold og målrettede annoncer, analysere trafikken på siden, og forstå hvor vores besøgende kommer fra. Hvis du vil vide mere, kan du læse vores cookie-politik. Du kan desuden læse vores privatlivspolitik, hvis du ønsker mere information. Ved at klikke ’accepter og luk’ giver du samtykke til, at vi bruger cookies og andre sporingsteknologier.

30 %-ordningen - Pensionsopsparing for selvstændige

14 december 2016

Selvstændige kan indbetale op til 30 % af deres virksomhedsoverskud på en pensionsordning, men størrelsen af overskuddet kendes sjældent på indbetalingstidspunktet, idet fristen udløber den sidste dag i regnskabsåret.

De fleste selvstændige har svingende indkomster. Nogle år kan der derfor være mange penge til rådighed for indbetaling på en pensionsordning. Andre år knapt så mange. Det er der taget højde for i skattelovgivningen med en særlig regel om, at selvstændige altid har skattefradrag for pensionsindbetalinger op til 30 % af deres virksomhedsoverskud.

Hvilke ordninger kan der indbetales på?
Der kan indbetales både til livrenter og til ratepensioner, men selvstændige er omfattet af det samme loft, som gælder for lønmodtagere for indbetalinger til ratepensioner og til ophørende livrenter. For 2016 er loftet på 52.400 kr. Indbetalinger ud over dette beløb kan derfor med fradragsvirkning kun ske til en livsvarig livrente.

Minimums- og maksimumsindbetalinger
Der gælder ikke noget krav om en minimumsindbetaling og heller ikke noget krav om, at der skal indbetales hvert år. I år med overskud kan den selvstændige således frit vælge, om der skal indbetales til pensionsopsparingen og i givet fald hvor meget. Dog kan indskuddet med fradragsvirkning ikke overstige 30 % af overskuddet. Der kan ikke opnås fradrag for indskud i år med underskud.

Hvilket overskud?
Maksimumbeløbet beregnes som 30 % af virksomhedens skattemæssige overskud før renter og kursgevinster/kurstab, før fradrag for eventuelle henlæggelser i virksomhedsordningen til konjunkturudligning, men efter fradrag for overførsel til en eventuel medarbejdende ægtefælle.

Genvundne afskrivninger på bygninger og driftsmidler indgår i det skattemæssige underskud. Det gør skattepligtige fortjenester ved salg af goodwill og fast ejendom derimod normalt ikke.

Indbetalingstidspunktet
Indskuddet på pensionsordningen skal som udgangspunkt være foretaget inden udgangen af indkomståret. For selvstændige med kalenderårsregnskab er fristen derfor den 31. december. For selvstændige med skævt regnskabsår er fristen den sidste dag i regnskabsåret.

Indbetalinger til livrenter fratrækkes i det indkomstår, hvori de forfalder til betaling.

Den selvstændiges regnskab vil af gode grunde aldrig være færdigt på indbetalingstidspunktet. Indskuddet må derfor baseres på et skøn over årets overskud.

Viser det sig efterfølgende, at der er indskudt mindre end 30 % af årets overskud, er det ikke muligt at indbetale yderligere for at ”fylde op”.

Hvis der omvendt er indskudt for meget – altså mere end 30 % af årets overskud – kan det overskydende beløb ikke tilbagebetales, men kan dog overføres til fradrag i næste år.

Også i kombination med ophørspension
I det år, hvori en selvstændig ophører med sin virksomhed, kan der med fradragsvirkning indbetales til pensionsordninger både efter reglerne for 30 %-ordningen og efter de særlige regler om ophørspension.