Ændringer til forskerskatteordningen

01 januar 2014

Kravet til størrelsen af den månedlige gage er med virkning fra 2014 sat lidt op. Til gengæld er reglerne lempet på et andet punkt. Det er nu muligt at vende tilbage til et job i Danmark og stadig bruge reglerne. 

Personer, der er omfattet af den særlige forskerskatteordning, betaler kun en skat på 26 % + 8 % arbejdsmarkedsbidrag. Den samlede skat bliver dermed knap 32 %. De 26 % er ligesom arbejdsmarkedsbidraget en bruttobeskatning. Der gives hverken personfradrag eller andre fradrag i indkomsten.

Ordningen kan bruges i op til 5 år og gælder – trods navnet – ikke kun for forskere, men for alle højtlønnede, der kommer til landet for at arbejde her i en periode.

Med virkning for 2014 er reglerne ændret på 2 punkter.

På den ene side er reglerne skærpet på den måde, at minimumskravet til den løn, som den ansatte modtager, er hævet fra kr. 69.400 til kr. 70.600 pr. måned.

På den anden side er reglerne lempet sådan, at det ikke længere er til hinder for at bruge reglerne, at den ansatte tidligere har været ansat i den samme virksomhed. De maksimale 5 år, som den ansatte kan anvende reglerne, kan dermed deles i flere perioder.

En medarbejder, der udstationeres til at arbejde i en dansk virksomhed i 2 år, og som derfra videresendes til arbejde i et andet land, kan således senere vende tilbage og arbejde i samme danske virksomhed i yderligere 3 år under anvendelse af disse regler. Tidligere kunne den resterende periode kun udnyttes ved ansættelse i en anden dansk virksomhed.

For så vidt angår kravet til lønnens størrelse, så gælder dette ikke for forskere. Det er i øvrigt kun løn, bonus, tilskud til dækning af flytteudgifter og leveomkostninger, herunder børns skolepenge, samt personalegoder i form af fri bil og fri telefon som omfattes af den lave skat.

Øvrig indkomst – herunder værdi af fri bolig samt indkomst fra udlandet - beskattes efter de almindelige progressive skattesatser og skal selvangives efter de almindelige regler.