Ændringen af virksomhedsskatteloven er vedtaget

10 september 2014

Folketinget har vedtaget forslaget om ændring af virksomhedsskatteloven for de selvstændige, som har negativ indskudskonto og/eller har stillet sikkerhed for privat gæld med aktiver i virksomhedsordningen.

Den vedtagne lov er ændret på 11 punkter i forhold til det oprindelige forslag. Mange af ændringerne er af teknisk og/eller af uvæsentlig betydning.

Kernen i den vedtagne lov er, at

  • Muligheden for opsparing af overskud bortfalder med virkning fra 11. juni 2014, hvis indskudskontoen er negativ og/eller der forud for denne dato er stillet sikkerhed for privat gæld med aktiver i virksomhedsordningen, og summen af den negative indskudskonto og sikkerhedsstillelserne overstiger et beløb på 500.000 kr.
  • Nye sikkerhedsstillelser - det vil sige sikkerhedsstillelser, der er foretaget den 11. juni 2014 eller senere – skal anses for en hævning i virksomheden. Frem til udgangen af 2017 kan der dog stilles nye sikkerheder uden skattemæssige konsekvenser, hvis det sker til afløsning af gamle sikkerheder. Beløb, der beskattes som følge af sikkerhedsstillelse, kan ikke efterfølgende hæves skattefrit i virksomhedsordningen.
  • Enkelte typer af sikkerhedsstillelse – herunder i blandede ejendomme – er friholdt.
  • Rentekorrektionssatsen forhøjes væsentligt med virkning fra og med indkomståret 2015.

I forhold til gamle sikkerhedsstillelser er der en særlig overgangsregel, hvorefter disse først skal være afviklet ved udgangen af 2017. Er de ikke det, vil opsparet overskud i perioden 11. juni 2014 – 31. december 2017 blive anset for hævet den 1. januar 2018.

En selvstændig uden negativ indskudskonto, men med sikkerhedsstillelser ud over 500.000 kr., vil således ikke blive berørt af ændringen, hvis sikkerhedsstillelsen blot er afviklet inden udgangen af 2017.

En selvstændig med en negativ indskudskonto på 300.000 kr. og betydelige sikkerhedsstillelser vil med øjeblikkelig virkning miste muligheden for opsparing af overskud, indtil den negative indskudskonto er udlignet, men vil ikke blive berørt yderligere, hvis ellers sikkerhedsstillelsen bringes ud af verden inden udgangen af 2017.

Selvstændige, der som udgangspunkt er omfattet af ændringen, og som i 2013 har foretaget overførsel af aktiver og/eller passiver mellem privatøkonomien og virksomhedsordningen, eller som ved udgangen af året har en mellemregning med virksomhedsordningen, kan frem til udgangen af marts 2015 omgøre deres selvangivelse for 2013, hvis de ønsker det. Også en eventuel negativ indskudskonto kan inden for samme frist nulstilles, hvis den selvstændige ved start af VSO kunne have gjort dette, fordi der kun er medtaget erhvervsmæssig gæld, men dengang ikke fik gjort det.

BDO mener

Det havde været rart, hvis det med få ord havde været muligt at angive, hvilke selvstændige, der berøres af indgrebet, men det er det ikke. Alle selvstændige med en negativ indskudskonto og/eller sikkerhedsstillelser for et samlet beløb på over 500.000 kr. vil have behov for en konkret vurdering af deres forhold. Og mange vil skulle drøfte muligheden for omlægning af sikkerhedsstillelser med deres bankforbindelse.

 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat og moms. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.