Vi bruger cookies og andre sporingsteknologier til at forbedre browsing-oplevelsen på vores hjemmeside, vise personaliseret indhold og målrettede annoncer, analysere trafikken på siden, og forstå hvor vores besøgende kommer fra. Hvis du vil vide mere, kan du læse vores cookie-politik. Du kan desuden læse vores privatlivspolitik, hvis du ønsker mere information. Ved at klikke ’accepter og luk’ giver du samtykke til, at vi bruger cookies og andre sporingsteknologier.
  • En side af BDO i Danmark

Covid-19: Virksomhedens faste omkostninger

Senest opdateret den 3. juni 2020.

Virksomheder, som mister mindst 35 % af deres omsætning som følge af Covid-19, kan søge om tilskud til dækning af deres faste omkostninger i perioden 9/3 – 8/6 2020 (3 måneder) eller for perioden 9/3 – 8/7 2020 (4 måneder). Jo større fald i omsætningen, jo større tilskud.

Ordningen for tilskud til dækning af faste omkostninger er rettet mod de hårdest ramte virksomheder. De virksomheder, som i en periode mister mellem 35 % og 100 % af deres omsætning som følge af Covid-19. Omsætningen skal kunne henføres til ansøgervirksomhedens danske CVR-nummer og faktureres fra Danmark.

Den 5. maj 2020 er der kommet en ny bekendtgørelse, der udmønter den politiske aftale, der blev indgået den 18. april 2020 vedr. støtte til dækning af virksomheders faste omkostninger. Med bekendtgørelsen følger justeringer og en forlængelse fra den 9. juni 2020 til 8. juli 2020. Der kan således søges om støtte for tre måneder (9. marts til 8. juni 2020) eller fire måneder (9. marts til 8 juli 2020).

Kompensation for faste omkostninger

 

Skal jeg søge for 4 måneder?

Virksomheder kan ansøge om kompensation for den fulde 3-måneders (9. marts - 8. juni 2020) eller 4-måneders periode (9. marts – 8 juli 2020). Virksomheden kan også ansøge om kompensation for 3-måneders perioden og senere søge for de 4. måned.

Bemærk, at søges der for den fulde 4-måneders periode, kan virksomheden ikke senere vælge alene at søge for 3-måneders perioden alene.

I denne nyhed kan du læse mere om, hvilke overvejelser virksomheden skal gøre inden der søges kompensation for fire måneder.

 

Hvem kan søge om tilskud?

Det kan virksomheder, som for perioden 9. marts til 8. juni 2020 (3 måneder) eller for perioden 9. marts til 8. juli 2020 (4 måneder) forventer et fald i deres omsætning på minimum 35 % sammenlignet med deres omsætning i referenceperioden.

Med bekendtgørelsen følger også nye kriterier for ansøgning. Kriterier, der har tilbagevirkende kraft til den 9. marts 2020, og som virksomheder kan søge på baggrund af allerede i dag – dog alene for en periode på tre måneder. Primo juni 2020 åbnes der forventeligt op for ansøgning for perioden på fire måneder. Hvis virksomheden allerede har ansøgt, bliver den omfattet af de nye kriterier, medmindre ansøgningen er færdigbehandlet. 

Virksomheder med base i skattely i henhold til EU’s retningslinjer kan ikke modtage kompensation, i det omfang det er muligt at afskære dem efter EU-retten og eventuelle andre internationale forpligtelser. Det gælder for virksomheder, der søger om kompensation efter forlængelsen af ordningen.

Ansøgningen skal indsendes senest den 31. august 2020.
 

Hvor stort et tilskud?

Tilskuddet udgør følgende andel af de faste omkostninger:

  • 100 %, hvis virksomheden ved bekendtgørelse eller lignende er påbudt lukket og ikke har haft nogen omsætning.
  • 80 % ved en omsætningsnedgang over 80 %
  • 50 % ved en omsætningsnedgang på 60 – 80 %
  • 25 % ved en omsætningsnedgang på 35 – 60 %

Virksomheder, der har haft forbud mod at holde åbent, kan søge om kompensation for den særskilte periode, hvor virksomheden har haft forbud mod at holde åbent. Virksomheden kompenseres med 100 % af virksomhedens faste omkostninger i den periode, hvor forbuddet om at holde åbent har været gældende, og virksomheden ikke har haft nogen omsætning.

 

”Underskudsreglen”

Der er indført en underskudsregel, der betyder, at såfremt virksomhedens seneste resultat har være negativt, reduceres kompensationsbeløbet. Dette reguleres i hovedreglen således:

  • Ansøges der om kompensation for perioden 9/3 – 8/6 2020 (3 måneder), opgøres reduktionen som en fjerdedel af virksomhedens seneste resultat ganget med virksomhedens procentsats for kompensation for faste omkostninger.
  • Ansøges der om kompensation for perioden 9/3 – 8/7 2020 (4 måneder) opgøres reduktionen som en tredjedel af virksomhedens seneste resultat ganget med virksomhedens procentsats for kompensation for faste omkostninger.

Der findes undtagelser til hovedreglen. Blandt andet hvis virksomhedens seneste resultatet er negativt som følge af ”ekstraordinære omstændigheder”. Herudover har Erhvervsstyrelsen mulighed for efter en konkret vurdering at fastholde en udbetaling på 50 % af kompensationsbeløbet, selvom reduktionen efter hovedreglen medfører en reduktion på mere end 50 % af kompensationsbeløbet.


Loft

Den maksimale kompensation udgør 110 mio. kr. pr. virksomhed. I koncerner med flere selskaber gælder loftet for hvert enkelt selskab, og de skal ansøge hver for sig. Der kan ikke søges om kompensation, hvis de faste omkostninger udgør mindre end 12.500 kr. i perioden 9/3 – 8/6 2020 (3 måneder) eller 16.666 kr. i perioden 9/3 – 8/7 2020 (4 måneder).

Virksomheder skal på tro og love erklære, at virksomhederne ikke vil udbetale udbytte eller foretage aktietilbagekøb for regnskabsårene 2020 og 2021. Denne betingelse gælder kun for virksomheder, der modtager mere end 60 mio. kr. i kompensation.

 

Hvilke omkostninger?

Begrebet ”faste omkostninger” omfatter blandt andet
1.   Husleje
2.   Leje og leasingomkostninger
3.   Omkostninger til nødvendig vedligeholdelse af anlægsaktiver og lejede aktiver
4.   Omkostninger til el, vand, varme og rengøring
5.   Ejendomsskatter
6.   Licenser til anvendelse af software
7.   Forsikringer, abonnementer samt øvrige faste omkostninger
8.   Renter og gebyrer
9.   Afskrivninger på materielle og immaterielle anlægsaktiver
10. Nedskrivninger på letfordærvelige varer
11. Nedskrivninger på fersk kød, der nedfryses (gælder kun for slagterier m.fl.).

Omkostninger, som IKKE kompenseres, omfatter blandt andet
1.    Varekøb (vareforbrug)
2.    Lønninger (dækkes i stedet efter ordningen med lønkompensation)
3.    Salgs- og marketingomkostninger
4.    Fragtomkostninger
5.    Tab på debitorer
6.    Afdrag på gæld
7.    Køb af anlægsaktiver
8.    Større renoveringer af anlægsaktiver
9.    Hensættelser og værdireguleringer
10.  Indkomstskatter.


Dokumentation

I forbindelse med ansøgningen skal der afgives en tro og love-erklæring om forventningerne til omsætningsnedgangen. Ansøgningen skal desuden vedlægges en erklæring fra en statsautoriseret eller registreret revisor. Dels om virksomhedens realiserede omsætning i referenceperioden (som udgangspunkt 1. april 2019 - 30. juni 2019) og dels om størrelsen af virksomhedens realiserede faste omkostninger i perioden 1. december 2019 - 29. februar 2020 eller – i særlige tilfælde – en senere periode. Herudover skal erklæringen indeholde oplysninger om revisors undersøgelse af virksomhedens seneste resultat (”underskudsreglen”), såfremt virksomheden har haft underskud. I de tilfælde, hvor resultatet grundet ”ekstraordinære omstændigheder” har været negativt, skal revisor forholde sig hertil.

Bemærk, at Erhvervsstyrelsen omregner omsætningen for referenceperioden, så den modsvarer længden for kompensationsperioden.

Hvis ansøgningen om kompensation imødekommes, vil 80 % af udgiften til revisorbistand – dog højst et beløb på 16.000 kr. svarende til et revisorhonorar på 20.000 kr. excl. moms – blive godtgjort.

Efter periodens løb vil der skulle indsendes en opgørelse over den faktiske omsætningsnedgang og de faktiske omkostninger. Viser det sig i denne forbindelse, at virksomheden har fået udbetalt en for lille kompensation, vil der blive udbetalt et yderligere beløb. Omvendt vil virksomheden skulle tilbagebetale et eventuelt for stort udbetalt kompensationsbeløb.

 

Vi kan hjælpe dig

I BDO har vi overblik over reglerne og kan derfor ikke bare svare på spørgsmål, men kan også hjælpe med udfyldelse af ansøgningsskemaet og med de påkrævede erklæringer.

 

Kontakt os