Viden om - skat og moms:

Skat ved skilsmisse

12 januar 2022

Steen Mørup, Director, Skat |

I det daglige er der næppe mange, som tænker over, at der er forskel på, hvordan skatten opgøres og beregnes afhængig af, om vi er gifte eller ikke. Selvom vi som personer anses som selvstændigt skattepligtige, og hver især beskattes af vores indkomst og formue, er der nemlig særregler for gifte personer, ligesom der gælder særlige regler, når et ægteskab opløses ved separation eller skilsmisse.

Flere steder i skattelovgivningen er der regler om dobbelte beløbsgrænser for ægtefæller, automatisk overførsel af uudnyttede beløbsgrænser mellem ægtefæller og overførsel af uudnyttede underskud. Disse regler er udtryk for, at der gælder en form for sambeskatning, idet ægteparrets forhold ses under ét.

De særlige skatteregler for ægtefæller gælder i det hele også for et registreret partnerskab.

Skattemæssigt samlevende

I skattereglerne skelnes der mellem, om et ægtepar er samlevende eller ikke i skattemæssig forstand. Når ægtefæller har fælles bopæl, er de som udgangspunkt samlevende.

Hvis de derimod lever varigt adskilte fx pga. uoverensstemmelser, anses det skattemæssige samliv for ophørt. Lever de derimod adskilte pga. deres erhverv, fx udstationering, vil samlivet næppe anses for ophørt, da adskillelsen kan være af midlertidig karakter. Det beror i hvert enkelt tilfælde på en konkret vurdering.

Separation og skilsmisse

Ved separation og skilsmisse anses det skattemæssige samliv for ophævet på tidspunktet for separationen eller skilsmissen. Da parterne derfor ikke er samlevende ved indkomstårets udgang, ophører sambeskatningen reelt fra begyndelsen af indkomståret. Fra og med dette år beskattes hver part som enlig/ugift.

Ved faktisk samlivsophævelse fortsætter det skattemæssige samliv (herunder skatteberegningen) derimod indtil udgangen af det år, hvori samlivet ophæves.

Hent hele publikationen