Artikel:

Opfølgning på skatteproblematikken omkring varmeselskabers forrentning af indskudskapital

11 oktober 2018

Der har gennem de senere år været en vis usikkerhed omkring de skattemæssige konsekvenser ved varmeselskabers opkrævning af forrentningsbeløb.

SKAT havde i den meget omdiskuterede sag vedrørende Eniig Varme A/S anlagt den betragtning at såfremt et varmeselskab var skattepligtigt, så skulle der ske beskatning af hele det godkendte forrentningsbeløb i det år hvor Energitilsynet traf sin afgørelse.
 

Energitilsynets afgørelse giver selskabet ret til at opkræve beløbet hos forbrugerne. Men beløbet må ikke opkræves på en gang, idet indregningen ikke må medføre urimelige priser, hvorfor planen for opkrævningen skal godkendes af Energitilsynet.

Hvis ikke selskabet havde til hensigt, at ville opkræve beløbet hos forbrugerne, havde selskabet ikke ansøgt om Energitilsynets tilladelse hertil.

Der ses ingen suspensive betingelser, som udsætter retserhvervelsestidspunktet, og beløbet er gjort endeligt op i afgørelsen fra Energitilsynet. Der hersker efter Energistilsynets afgørelse ikke usikkerhed om hverken beløbets størrelse eller retten til at opkræve beløbet hos forbrugerne.

Det er SKATs opfattelse, at hverken Energitilsynets godkendelse af opkrævningsplanen eller udsendelse af varslingsbrevet til forbrugerne udgør en suspensiv betingelse i forhold til retserhvervelsestidspunktet.

Varslingen overfor forbrugerne og den faktiske opkrævning er alene betalingen af beløbet (over en årrække), som selskabet allerede har erhvervet ret til ved Energitilsynets afgørelse.Landsskatteretten gav imidlertid i sommeren 2018 Eniig Varme A/S medhold i at forrentningsbeløbene først skulle have været beskattet i takt med at de blev opkrævet (Landsskatterettens kendelse kan læses her).

Landsskatteretten når frem til dette resultat, ved at lægge vægt på at tilladelsen fra Energitilsynet, til at opkræve forrentningsbeløbene, ikke regulerer forholdet mellem varmeselskabet og dets kunder, men alene giver selskabet ret til at opkræve beløbet. Landsskatteretten fremhæver endvidere at det er uden betydning at Energitilsynets afgørelse blev truffet på et tidspunkt, hvor Eniig Varme A/S var skattepligtigt (Eniig Varme A/S overgik til skattefritagelse i 2013 og skal således ikke beskattes af den løbende opkrævning af forrentningsbeløbene).

En klage til Landsskatteretten har ikke opsættende virkning, dvs at Eniig Varme A/S i realiteten har skullet betale skatten af forrentningsbeløbet i forlængelse af SKAT’s afgørelse, som nu er underkendt.

Med afgørelsen har Eniig Varme A/S således krav på at får skatten retur. Og idet disse beløb, som følge af hvile-i-sig-selv-princippet, er opkrævet hos forbrugerne, udgør de nu en overdækning, som skal tilbagebetales til forbrugerne, jf. også pressemeddelsen fra Eniig.