Energi & Forsyning artikel:

Opdateret bekendtgørelse om reguleringsregnskab for elnetvirksomheder

21 december 2018

Forsyningstilsynet har udsendt en opdateret bekendtgørelse med tilhørende vejledning omkring reguleringsregnskab for elnetvirksomheder. Bekendtgørelsen har ikrafttrædelse den 13. december 2018. De største ændringer i forhold til seneste vejledning er, at der skal indberettes færre omkostninger til brug for indtægtsrammen, hvilket f.eks. kan være i forbindelse med overdragelse af måleransvar. En væsentlig ændring er også, at mulighed for korrektion er ændret. Bekendtgørelsen har nu også en mere entydig definition af begrebet reguleringsregnskab.

Et reguleringsregnskab består af følgende elementer:
•    Regnskabsoplysninger med tilhørende noter, herunder en forklarende note til afstemning mellem reguleringsregnskabet og årsrapport
•    Redegørelser
•    Dokumentation
•    Ledelsesberetning
•    Ledelsespåtegning
•    Revisorerklæring

Regnskabsoplysninger skal indtastes via indberetningssystemet, som tilgås via forsyningstilsynets hjemmeside. I dette system kan noter, herunder den forklarende note til forskel mellem reguleringsregnskabet og elnetvirksomhedens årsrapport, uploades direkte.

Det er et krav efter regnskabsbekendtgørelsen, at elnetvirksomheden vedlægger en redegørelse for energibesparelser. Denne redegørelse uploades ligeledes i indberetningssystemet.

Dokumentation, som angår elnetvirksomhedens eventuelle ansøgninger om forhøjelse af indtægtsrammen eller omkostningsrammen samt justering af det samlede forretningsgrundlag, kan også uploades i indberetningssystemet.

I indberetningssystemet uploades ligeledes både ledelsespåtegning, revisorpåtegning samt ledelsesberetning. Kravene til ledelsesberetningen er udvidet og gælder mere end de krav, der er i henhold til Årsregnskabsloven. Det er f.eks. et krav, at ledelsesberetningen indeholder beskrivelse af eventuelle ændringer af regnskabsmæssige skøn og regnskabspraksis.

Reguleringsregnskabet skal være indberettet senest den 30. juni 2019.


Indberetningsvejledning

Vejledningen til reguleringsregnskabet indeholder et særskilt afsnit om selve indberetningen, hvor der stilles en række krav til, hvorledes elnetvirksomheden skal indberette. Som udgangspunkt skal alle tal indberettes med udgangspunkt i kravene i Årsregnskabslovens regler for Klasse C virksomheder. Er elnetvirksomheden i dag omfattet af en lavere regnskabsklasse, må de indberette i henhold til denne - med undtagelse af indirekte produktionsomkostninger, hvor  selskabet skal følge reglerne for klasse C. Generelt er der krav om bruttovisning af poster med mindre, nettovisning direkte er godkendt f.eks. i forbindelse med forsikringserstatning m.v.

I forhold til elnetvirksomhedens indtægter indeholder indberetningsvejledningen en klar opgørelse i forhold til, hvad der er indtægter og hvad der ikke skal medtages under indtægter.

Til indtægter henregnes:
•    Nettarif (eget net)
•    Abonnement (eget net)
•    Tilslutningsbidrag
•    Indtægter fra den bevillingspligtige aktivitet, som regnskabsmæssigt indgår og bogføres i andre virksomheder end den bevillingshavende net-virksomhed, fx gebyrindtægter.
•    Andre indtægter (nærmere specificeret i vejledningens afsnit 4.1.1), som er indtægter, hvor omkostningerne er båret af den bevillingspligtige aktivitet.
•    Indtægter fra opkrævning af differencer i virksomhedens favør fra tidligere år.
•    Gevinster ved salg af anlægsaktiver

Til indtægter kan ikke henregnes:
•    Indtægter forbundet med realisering af energibesparelser omfattet af bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder (herefter energisparebekendtgørelsen).
•    Indtægter som netvirksomheden oppebærer fra anlægsinvesteringer betalt af tredjemand, fx anlæg finansieret af udligningsordningen, så længe disse indtægter alene dækker medgående omkostninger, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 2, nr. 10.
•    Indtægter fra tredjemand til dækning af driftsomkostninger til anlæg betalt af tredjemand jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 42, stk. 5.
•    Forsikringsindtægter, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 44, stk. 2.
•    Indtægter til hel eller delvis dækning af tab på grund af manglende betaling fra elhandelsvirksomheder, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 44, stk. 2.
•    Viderefakturering til overliggende

Her er det væsentlig at bemærke de forskelle, der er i forhold til virksomhedens årsrapport f.eks. gevinster ved salg af anlægsaktiver, som i reguleringsregnskabet er en indtægt,  der medtages sammen med omsætningsposter.

Ligeledes for driftsomkostninger er der en opdeling af, hvad der skal medtages under driftsomkostninger, og hvilke poster der ikke skal.

Til driftsomkostninger henregnes:
•    Omkostninger til vedligeholdelse
•    Omkostninger til tjenesteydelser
•    Omkostninger til administration
•    Omkostninger til lønninger
•    Omkostninger til indkøb af energi
•    Driftsomkostninger pålagt af offentlige myndigheder eller Energinet
•    Omkostninger til nettab
•    Omkostninger til afvikling af gældsforpligtelser stiftet inden den 1. januar 2000
•    Omkostninger til tab på debitorer
•    Tab ved salg af anlægsaktiver
•    Driftsomkostninger til anlæg betalt af tredjemand
•    Omkostninger til demontering af eksisterende anlæg, som ikke allerede er tillagt aktivets kostpris og som ikke indgår i beregningen af en forhøjelse efter indtægtsrammebekendtgørelsens § 24-33.
•    Forsikringsindtægter skal regnskabsføres som negative driftsomkostninger, jf. indtægtsramme-bekendtgørelsens § 44, stk. 2.
•    Indtægter fra tredjemand, fx fra udligningsordningen, til dækning af driftsomkostninger, herunder omkostninger til nettab, modregnes i driftsom-kostningerne, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 42, stk.
•    Indtægter, som netvirksomheden modtager til hel eller delvis dækning af et tab fra elhandelsvirksomheder, skal regnskabsførers som negative omkostninger, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 44, stk. 2.

Ved driftsomkostninger er det væsentligt at bemærke, at nogle indtægter medtages som negative driftsomkostninger frem for at blive medtaget som indtægter. Det er derfor vigtigt, at der ikke kun fokuseres på den måde, omkostninger og indtægter præsenteres i årsregnskabet, men at der ses på de krav, der stilles i vejledningen.

For anlægsaktiver er det væsentlig at bemærke, at der opereres med aktiver og netaktiver. Som noget nyt skal øvrige aktiver nu indberettes som en del af reguleringsregnskabet. Tidligere har aktiver kun været netaktiver.

Det vil sige, at aktiver så som biler og andet driftsmateriel skal opgøres med bogført værdi til brug for den fremadrettede regulering. Fremadrettet vil historiske aktiver (anskaffet før 31. december 2017) skulle håndteres på en måde, og nye aktiver vil skulle håndteres på en anden måde i den fremadrettede regulering.

Det er derfor væsentligt, at elnetvirksomheden opdeler aktiverne i en sådan grad, at de kan indberettes under den korrekte kategori.

Sammen med vejledningen er der udsendt en revisionsinstruks med tilhørende eksempel på erklæring. Og der ud over må det forventes, at der kommer en nærmere beskrivelse af den elektroniske indberetning, når denne er på plads.

Peter Damsted , Director, statsautoriseret revisor |