Energi & Forsyning artikel:

Ny anmeldelsesbekendtgørelse med tilhørende konteringsvejledning for varmeværker

30 november 2018

Forsyningstilsynet har nu udnyttet den hjemmel, de fik i forbindelse med ændringen af varmeforsyningsloven, og har sendt en ny bekendtgørelse pr. 23. november 2018. Bekendtgørelsen indeholder krav til standardisering af regnskabsføring for varmeværker og dataindberetning. Bekendtgørelsen træder i kraft med det samme, og den kommer til at få virkning for budgetanmeldelsen fra 2019.

Den nye anmeldelsesbekendtgørelse kommer til at gælde for alle varmevirksomheder. Såfremt varmevirksomheden har haft et salg på over 50 TJ (terajoule) varme de seneste to ud af tre år, vil varmevirksomheden omfattes af de yderligere anmeldelseskrav, som fremgår af bekendtgørelsen. I første omgang vurderes denne periode på realiseret varmesalg i perioden 2014-2016. I forhold til det fremsendte høringsudkast, er det præciseret, at der er tale om varmevirksomhedens varmesalg, hvor det i høringsudkastet ligeledes var et koncernkrav.

Det væsentligste krav for større varmevirksomheder vil være kravet til indberetning i henhold til den nye konteringsvejledning, som i den endelige bekendtgørelse hedder ”Vejledning for varmeforsyningsvirksomheder om indberetning af omkostninger, herunder fordeling af omkostninger på produktion, transmission og distribution mv. (konteringsvejledning)”. Så udover − indtil videre − at skulle følge den gældende afskrivningsbekendtgørelse, skal anmeldelse ske i henhold til konteringsvejledningen.

Konteringsvejledningen stiller krav til, at værkets omkostninger skal fordeles på henholdsvis produktion, transmission og distribution.

I dag er der ikke krav til en sådan opdeling af omkostninger. Der sker i dag anmeldelse af omkostninger på de forskellige typer af omkostninger, fx afskrivninger, administrationsomkostninger, renteomkostninger mv. Disse vil fremover skulle fordeles på de tre omkostningstyper nemlig produktion, transmission og distribution.

Konteringsvejledningen tager i høj grad udgangspunkt i Årsregnskabslovens regler, og fremadrettet vil der derfor blive mindre forskel mellem reglerne til brug for årsregnskab og reglerne for reguleringsregnskabet/priseftervisningen.
 

Tidsplan

Reglerne, der vil komme omkring fordeling af omkostninger til samproduktion, er udskudt og forventes først at være klar den 1. juni 2019. Det samme gør sig gældende for fastlæggelse af costdrivere, Pris- og Levetidskatalog (POLKA) og sendelige regler for standardiserede omkostninger.

2019 vil derfor være et overgangsår frem mod fastlæggelsen af indtægtsrammereguleringen. Dette kan illustreres ved denne tidslinje:

Energi og Forsyning

Som det fremgår, vil første anmeldelse efter den nye bekendtgørelse være budget 2019. Dette budget skal anmeldes med udgangspunkt i konteringsvejledningen og senest indsendes den 1. januar 2019. Dette kan blive presset i forhold til, at varmeværker eventuelt også skal have deres takster og/eller budget godkendt af bestyrelsen, kommunen med mere.

Som det også fremgår af tidslinjen, skal der laves to anmeldelser den 15. april. En anmeldelse vil være en priseftervisning på det budget, der blev indsendt for 2019. Denne priseftervisning vil ligne den, som kendes fra de nuværende regler, dog opdelt på produktion, transmission og distribution. Og en anmeldelse til brug for dataindsamlingen, hvor anmeldelsen sker med udgangspunkt i de krav, der stilles til omkostningsfordeling ved samproduktion mv., som udmeldes den 1. juni 2019. Det samme vil være gældende for kalenderåret 2020. Først fra 2021 vil der blive fastlagt en indtægtsramme, som der fremadrettet skal styres efter.

POLKA skal indsendes seneste den 1. december 2019, men med udgangspunkt i værdierne pr. 1. januar 2019.

Model for benchmarking og indtægtsrammer vil først blive fastlagt senere og formentlig først, når dataindsamlingen for 2019 er afsluttet.

Varmevirksomheder, som ikke omfattes af de nye krav, da varmesalget er under 50 TJ, vil stadig skulle indsende priseftervisning henholdsvis den 15. marts og den 15. september afhængigt af, hvornår regnskabsåret afsluttes.

Peter Damsted , Director, statsautoriseret revisor |