Energi & Forsyning artikel:

Indberetning af omkostninger ved målerdata vedrørende elnetdistributionsvirksomheder

20 december 2018

Indførslen af Engrosmodellen i 2016 har flyttet opgaver vedrørende kundehåndtering fra elnetvirksomheder til elhandelsvirksomheder. Dette medfører, at elnetvirksomheder formentligt  i dag har færre omkostninger til kundehåndtering. Under den ny økonomiske regulering af elnetvirksomheder, der trådte i kraft primo 2018, er de beregnede indtægtsrammer bl.a. baseret på netvirksomhedernes omkostningsniveau i perioden 2012-2014, hvor de nu bortfaldende kundehåndteringsomkostninger indgår.

Elnetvirksomhederne skal derfor opgøre og indberette omkostninger til kundehåndtering afholdt i 2015 og 2017 fordelt på kundeservice, kundeafregning og restanceinddrivelse til forsyningstilsynet:

Elnetselskaber skal på baggrund af deres bogføring opgøre omkostninger til opgaver fordelt på de tre formål i både 2015 og 2017. Eventuelt øgede omkostninger i 2017 som følge af, at Engrosmodellen har ændret processer i elnetselskabet, medtages i en særlig rubrik for 2017-omkostninger.

Som udgangspunkt skal elnetvirksomheder udelukkende indberette omkostninger relateret til kundehåndteringsopgaver, der har ændret sig som følge af Engrosmodellen. De tre nævnte formål (kundeservice, kundeafregning og restanceinddrivelse) er tværgående fordelinger af ”kundehåndteringsopgaver”. Dette indebærer, at alle relevante omkostninger til kundehåndtering - direkte eller indirekte - skal fordeles ud på de tre formål, således at det enkelte formål belastes med omkostninger, der svarer til aktiviteten.

Fordelingen af omkostninger på de tre formål (kundeservice, kundeafregning og restanceinddrivelse) afhænger af elnetselskabets organisation. Eventuelle organisationsændringer i 2016/2017 kan påvirke fordelingen af omkostninger inden for de tre formål. Korrektionen af omkostningsrammen er baseret på ændringen i de samlede omkostninger for hvert år, og korrektionen er uafhængig af fordelingen mellem de tre kategorier.

Kundeservice omfatter omkostninger til:

 • Håndtering af henvendelser fra alle kunder, herunder henvendelser om afregning og aflæsning
 • Opdatering af elnetselskabets kundedatabase
 • Vurdering og godkendelse af betalingsordninger
 • Håndtering af klager
 • Generel kundesupport (udarbejdelse af skriftlige materialer, webredaktion og anden støtte til kundekontakten)

Kundeafregning omfatter omkostninger til:

 • Afregning af elkunder i 2015, herunder print og udsendelse af regninger samt e-boks regninger, reberegning af acontoregninger og kontrol inden afregning mv.
 • Afregning af elhandlere i 2017 og herunder løbende kreditvurderinger og sikkerhedsstillelser samt afregning af kunder i forbindelse med tilslutning mv.
 • Registrering af indbetalinger fra debitorer, bankafstemninger, afregning af moms og afgifter mv.
 • Omkostninger til IT-systemer anvendt til kundeafregning

Restanceinddrivelse omfatter omkostninger til:

 • Rykkerprocedurer over for slutkunder, tilslutningskunder og elhandlere
 • Sagsbehandling af lukkesager (besvarelse af kundehenvendelser om restancer, betalingsordninger og lukkebesøg)
 • Sagsbehandling af lukkesager ved fogedrettens hjælp (inkasso, restancer, konkurser og dødsboer)

Engrosmodellen har ændret en række kundeprocesser, da kommunikation mellem kunder og elnetselskaberne nu går via elhandelsselskaberne. Dette kan havde medført øgede omkostninger i 2017 som følge af. at Engrosmodellen har ændret processer i elnetselskabet. Disse meromkostninger kan eventuelt indgå i den endelige opgørelse af selskabets bortfaldne kundehåndteringsomkostninger, såfremt forsyningstilsynet godkender disse.

I forbindelse med opgørelse af omkostninger til målerdata har forsyningstilsynet udarbejdet følgende:

 • Indberetningsskema
 • Vejledning til netvirksomhederne om indberetning af kundehåndteringsomkostninger afholdt i 2015 og 2017
 • Revisionsinstruks
 • Revisorerklæring
 • Ledelseserklæring
Søren Peter Nielsen , Partner, statsautoriseret revisor |