Artikel:

Høringsudkast vedr. ny anmeldelsesbekendtgørelse med tilhørende konteringsvejledning for varmeværker

11 oktober 2018

Jeanette Staal , Senior Partner, statsautoriseret revisor |
Peter Damsted , Director, statsautoriseret revisor |
Søren Peter Nielsen , Partner, statsautoriseret revisor |

Forsyningstilsynet har nu valgt at udnytte den hjemmel, som de fik i forbindelse med ændringen af varmeforsyningsloven, til at stille krav til standardisering af regnskabsføring af varmeværker i forbindelse med dataindberetning.

Den nye anmeldelsesbekendtgørelse kommer til at gælde for alle varmevirksomheder. Men det vil dog kun være varmevirksomheder med salg over 50 TJ varme de seneste to ud af tre år, der omfattes af de yderligere anmeldelseskrav, som fremgår af bekendtgørelsen. De varmevirksomheder, der ligger under denne grænse, vil skulle følge de regler, som er gældende i dag i forhold til anmeldelse af budget og priseftervisning.

Det, som er nyt for varmevirksomheder med salg over 50 TJ, er kravet til indberetning i henhold til den nye konteringsvejledning. Så ud over − indtil videre − at skulle følge den gældende afskrivningsbekendtgørelse, skal anmeldelse af indberetninger ske i henhold til konteringsvejledningen.

Konteringsvejledningen stiller krav om, at værkets omkostninger skal fordeles på henholdsvis produktion, transmission og distribution.

I dag er der således ikke krav til en sådan opdeling af omkostninger. Der sker i dag anmeldelse af omkostninger på baggrund af de forskellige typer af omkostninger − fx afskrivninger, administrationsomkostninger, renteomkostninger m.v. Disse vil fremover skulle fordeles på de tre omkostningssteder produktion, transmission og distribution.

Konteringsvejledningen tager i høj grad udgangspunkt i Årsregnskabslovens regler, og fremadrettet vil der derfor blive mindre forskel på reglerne til brug for reguleringsregnskab og reglerne for reguleringsregnskabet/priseftervisningen.


Fordeling af omkostninger ved samproduktion POLKA og standardiserede omkostninger

De ventede regler om fordeling af omkostninger til samproduktion er udskudt og forventes først at være klar den 1. juni 2019. Det samme gør sig gældende for fastlæggelse af costdrivere, Pris- og Levetidskatalog (POLKA) og regler for standardiserede omkostninger.

2019 vil derfor være et overgangsår frem mod fastlæggelsen af indtægtsrammereguleringen. Dette kan illustreres ved følgende tidslinje.
 

Høringsudkast vedr. ny anmeldelsesbekendtgørelse


Som det fremgår, vil den første anmeldelse efter den nye bekendtgørelse være budget 2019. Dette budget skal anmeldes med udgangspunkt i konteringsvejledningen og senest indsendes inden 1. januar 2019. Dette kan tidsmæssigt blive meget presset i forhold til, at nogle værker ligeledes skal have deres takster og/eller budget godkendt af kommunen m.fl.

Som det også fremgår af tidslinjen, skal der laves to anmeldelser den 15. april: En anmeldelse vil være en priseftervisning på det budget, der er indsendt for 2019. Denne priseftervisning vil ligne den, som kendes fra de nuværende regler − dog opdelt på produktion, transmission og distribution. Samt en anmeldelse til brug for dataindsamlingen, hvor anmeldelsen sker med udgangspunkt i de krav, der stilles til omkostningsfordeling ved samproduktion m.v., som udmeldes den 1. juni 2019. Det samme vil være tilfældet for kalenderåret 2020. Først fra 2021 vil der blive fastlagt en indtægtsramme, som der fremadrettet skal styres efter.

POLKA skal indsendes senest den 1. december 2019, men med udgangspunkt i værdierne pr. 1. januar 2019. Du kan hente en skabelon til POLKA her.

Model for benchmarking og indtægtsrammer vil først blive fastlagt senere og formentlig først, når dataindsamlingen for 2019 er afsluttet.