Artikel:

Grundbeløb og skattepligt

11 oktober 2018

Hvis decentrale kraftvarmeværker, som følge af grundbeløbets bortfald, overvejer at helt standse med at producere el, så skal man være opmærksom på, at ophøret af elproduktionen kan få utilsigtede skattemæssige konsekvenser.
 

Ophør af elproduktion kan ændre beskatningen

Decentrale kraftvarmeværker er på grund af deres elproduktion - i modsætning til varmeværker - fuldt skattepligtige.

Hvis et decentralt kraftvarmeværk indstiller elproduktionen og fremadrettet alene producerer varme, så vil det – med den nugældende lovgivning - kunne blive et skattefrit varmeværk, hvis det i øvrigt opfylder betingelserne for skattefritagelse.

Muligheden for skattefrihed afhænger i meget grove træk af, at der ikke drives tilknyttet virksomhed i øvrigt.

Såfremt der drives tilknyttet virksomhed, så vil de skattemæssige konsekvenser afhænge af i hvilken selskabsform værket drives:

Energi og forsyning


Kan skattefrihed være et problem?

Umiddelbart virker det forjættende at kunne gå fra fuld beskatning til skattefrihed (eller foreningsbeskatning), men glæden kan forsvinde når lovgiver senere ophæver skattefritagelsen for varmeværker.

Ved en ophævelse af bestemmelserne om skattefrihed for varmeværker – som er et af elementerne i Regeringens Forsyningsstrategi – skal der igen fastsættes skattemæssige indgangsværdier for varmeværket. Og spørgsmålet er nu om værket kan opnå et skattemæssigt afskrivningsgrundlag som er på højde med det, som forsvandt i forbindelse med ophørsbeskatningen.
 

Perspektivering

Afhængigt af den politiske hensigt med varmesektoren, så vil en overgang til skattefrihed ikke nødvendigvis være en ideel løsning for de decentrale kraftvarmeværker, som i dag er underlagt fuld skattepligt.

Vurderingen kan tage afsæt i forskellige overvejelser og det vil selvsagt være formålstjenstligt at kende det endelig udfald af pilotsagerne i vandsektoren – selvom et positivt udfald selvsagt ikke udelukker en lovbestemt fastsættelse af skattemæssige indgangsværdier for varmesektoren.

Skattepligten ophører først på det tidspunkt, hvor der ikke har været produktion af el i selskabets indkomstår. Der er ikke krav om nogen bestemt størrelse af elproduktionen.

BDO kan hjælpe med at foretage en simulering af de forventede skattemæssige konsekvenser, baseret på anvendelsen af SKAT’s DCF-model og værkets drifts- og investeringsbudgetter. Simuleringen kan indgå som et af elementerne i vurdering af om det giver mening at ophøre med elproduktionen eller om der kan være en fordel ved at opretholde skattepligten.

BDO vil kunne hjælpe med at finde løsninger som opretholder den fulde skattepligt, således at ophøret af elproduktionen ikke betyder at der skal ske en ophørsbeskatning. Dette gælder også for de værker som drives i regi af amba’er.