• Sammenhængende borgerforløb: Store potentialer
Artikel:

Sammenhængende borgerforløb: Store potentialer - men stadig få gevinster i kassen

08 november 2017

Minianalyse af kommuners erfaringer med sammenhængende borgerforløb viser, at det er svært at realisere potentialerne på kort sigt, og at der fortsat er en opgave med at implementere nye samarbejdsformer, udvikle datamodeller til at monitorere fremskridtene og med at inddrage borgerne.

Fokus i kommunerne

Miniundersøgelen viser, at der i de kommuner, der har deltaget, særligt er fokuseret på følgende formål og indsatser:

 • At skabe bedre sammenhæng i den kommunale service og myndighedsudøvelse set fra borgernes synspunkt, så borge-ren oplever en mere koordineret indsats og færre sagsbehandlere
 • Realisering af et økonomisk effektiviseringspotentiale, idet der er identificeret borgere og familietyper, som har kontakter til flere forvaltninger og trækker store udgifter
 • Overgange og samarbejde mellem 2-3 forvaltningsområder – typisk beskæftigelse, børne- og ungeområdet samt det spe-cialiserede voksen område.

I enkelte kommuner har arbejdet med sammenhængende borgerforløb og de udvalgte sager været drevet af en dataanalyse af de mest omkostningstunge familier med flest kontakter i kommunen. I andre kommuner har der været fokus på udvalgte cases, hvor borgerne er i kontakt med en række forvaltninger og kommunale sagsbehandlere samt får flere typer af ydelser.

Kommunernes oplevelse af gevinster og implementering

Miniundersøgelsen viser, at kommunerne vurderer, at deres indsatser og projekter for sammenhængende borgerforløb ge-nerelt er succesfulde, idet de har:

 • Medvirket til at styrke det tværgående samarbejde og koordinering af relationer.
 • Brudt siloer ned mellem fagprofessionelle og forvaltninger.
 • Ændret kulturen i forhold til tværgående samarbejde på tværs af forvaltninger og fagprofessioner.
 • Banet vejen for at arbejde specifikt med relationerne og koordineringen mellem forvaltningsområder som en tilgang til at styrke borgerperspektivet og sammenhængen mellem forvaltningerne.

Potentialerne er ikke høstet på nuværende tidspunkt, og kommunerne støder på en række barrierer  

Kommunerne peger på, at effekterne først forventes på længere sigt og i mindre grad på kort sigt. Det er et ”langt, sejt træk”, og der vil være behov for fortsat fokus for at fastholde momentum. Investeringer tages up-front, og i nogle kommuner er der tendenser til utålmodighed i forhold til at se resultater og en vis frygt for, at gevinsterne kan være ”fugle på taget”. Miniundersøgelsen viser dog, at der i de fleste kommuner er en stærk tro på tværs af politikere, ledere, medarbejdere og direktion til, at der er et potentiale i at arbejde med sammenhængende borgerforløb.

Barrierer for implementering af sammenhængende borgerforløb

Flere kommuner fremhæver følgende barrierer for implementering og realisering af potentialerne:

 • Resultater kan være svære at monitorere.
 • Store udfordringer med at indsamle data vedr. omkostninger og ydelser til borgerne på tværs af lovgivninger og forvalt-ningsområder – især som følge af lovgivningsmæssige begrænsninger (datalovgivning og persondataforordningen) og sy-stemmæssige begrænsninger.
 • Stort behov for at investere procestid i det kulturforandrende element, så der skabes fælles forståelse af opgaven og til-gange til at arbejde på tværs af forvaltnings- og fagområder hos fagprofessioner, administration og ledere.

7 gode råd fra BDO

BDO har følgende råd til kommuner der er i gang eller skal i gang med sammenhængende borgerforløb:

 1. Sæt kommunens direktion i førersædet – sammenhængen starter i toppen.
 2. Arbejde med løbende milepæle for gevinstrealisering – så implementering og realisering af gevinster er i fokus over hele projektet. Anerkend og ”bogfør” også de små sejre og monitorer løbende.
 3. Find løsninger på dataudvekslingsudfordringer – og fokusér på hvad er kan gøres inden for rammerne af datalovgiv-ning og persondataforordningen.
 4. Når de tekniske, processuelle og organisatoriske løsninger er på plads – så udestår den reelle implementering af ny samarbejdsform og kultur på tværs af fagprofessionelle personalegrupper – her handler det om viden, holdninger og handling.
 5. Find den rette balance mellem realisme og ambition i konkrete modeller og initiativer til fremme af sammenhæn-gende borgerforløb – det meget ambitiøse kan blive en for stor mundfuld, men samtidig skal der være en vis ambi-tion for at det batter i forhold til effekter for borgerne og gevinster for kommunen.
 6. Udvikl og afprøv modeller for finansiering af indsatser og hjemtagning af gevinster som giver incitamenter til at levere resultater, der viser sig i andre forvaltninger – nytænk finansieringsmodeller og anlæg en investeringstanke-gang.
 7. Arbejd databaseret, men husk at inddrage medarbejderne og deres viden om og erfaringer med borgerne

Miniundersøgelsens formål og baggrund

Gennem de seneste 1-2 år har en række danske kommuner arbejdet med at udvik-le sammenhængende borgerforløb.

BDO har gennemført en miniundersøgelse af, hvilke typer af initiativer kommunerne har iværksat, resultater og barrierer for implementering og gevinstrealisering i forhold til kommunernes initiativer for sammenhængende borgerforløb på nuvæ-rende tidspunkt. Miniundersøgelsen om-fatter erfaringer fra 8 kommuner, som alle har sammenhængende borgerforløb cen-tralt på deres politiske og administrative dagsorden.

De deltagende kommuner har været:
Billund, Fredericia, Furesø, Greve, Ikast-Brande, Odense, Sønderborg og Aabenraa