Få et overblik over regeringens hjælpepakker

Har min virksomhed ret til regeringens Corona hjælpepakker? Er der fristforlængelser for skattebetalingerne? Hvilke hjælpepakker er der? Hvordan søger jeg om kompensation fra en Corona hjælpepakke? Få overblikket her.

Opdateret d. 6. januar 2021

Covid-19 har ramt virksomheder i Danmark hårdt og bredt. Derfor er en række hjælpepakker og hjælpeordninger kørt i stilling. De skal mindske skaden og give danske virksomheder bedst muligt grundlag for at komme på fode igen, så de kan køre videre både under og efter epidemien.

Vi følger udviklingen tæt og står klar med rådgivning om, hvordan din virksomhed kan modtage kompensation og få støtte via regeringens hjælpepakkerne. Vi kan også hjælpe med en revisorerklæring, som er et krav for nogle af Covid-19 hjælpepakkerne.
 

Hvilke Covid-19 hjælpepakker er der?

Generelt kan regeringens Covid-19 hjælpepakker opdeles i to spor. Det ene drejer sig om hjælp til likviditet, og det andet er fokuseret på kompensation og godtgørelse.

Det første spor kan hjælpe med en forlænget frist for afregning af moms, forlængelse af betalingsfrister for A-skat og AM-bidrag, garantiordninger, der øger bankernes udlånsmuligheder samt udsættelse og/eller nedsættelse af B-skatteraterne.

Det andet spor dækker blandt andet over lønkompensation, kompensationsordning for selvstændige, kompensation for virksomheders faste omkostninger og kompensation ved aflysning af større arrangementer.

Læs vores oversigt over hjælpepakker og frister her.
 

Hjælpepakke til lønkompensation

I forbindelse med Covid-19 har den danske stat lanceret en hjælpepakke til lønkompensation. Staten dækker op til 75 % af lønnen for funktionærer og op til 90 % af lønnen til timelønnede (dog maks. 30.000 kr. pr. måned). Dog kun hvis arbejdsgiveren fortsætter med at udbetale sædvanlig løn og ikke fyrer nogen under hjemsendelse som følge af Covid-19.

Ordningen gælder helt ned til virksomheder med én ansat, og der kan opnås kompensation for såvel fuldtids- som deltidsbeskæftigede.

Læs mere om hjælpepakken til lønkompensation, og hvordan vi kan hjælpe dig her.
 

Hjælpepakke til selvstændige

Hjælpepakken fra foråret om kompensation for omsætningstab til selvstændige blev den 9. december genåbnet og løber så længe den nationale nedlukning er gældende. Kriterierne for at søge hjælpepakken er:

  • Mere end 30 % fald i omsætningen grundet coronavirus
  • Virksomheden skal være CVR-registreret senest 9. marts 2020
  • Virksomhedsejeren ejer minimum 25 % af virksomheden og arbejder i virksomheden
  • Antal ansatte overstiger ikke 25 fuldtidsansatte
  • Omsætning over 10.000 kr. i gennemsnit pr. måned før coronavirus
  • Kompensationsgrad på 90 % af omsætningstabet, dog max. 23.000 kr. pr. måned.
  • For virksomheder, der har forbud mod at holde åbent, vil kompensationsgraden være 100 % af omsætningstabet i den tvangslukkede periode.

Er kriterierne opfyldt, kan virksomheden ansøge om kompensation for omsætningstab til selvstændige.

Du kan følge med i fristerne samt finde link til ansøgning hos Erhvervsstyrelsen i vores oversigt over hjælpepakker og frister her.

Det skal bemærkes, at det er muligt at søge om støtte som selvstændig og samtidig søge om lønkompensation til medarbejdere, der hjemsendes med fuld løn.

Læs mere om hjælpepakken til selvstændige og hvordan vi kan hjælpe dig her.

 

Hjælpepakke til faste omkostninger

Hjælpepakken fra foråret til kompensation for virksomheders faste omkostninger er ligeledes genåbnet under den nationale nedlukning, som blev iværksat 9. december 2020.

Tilskuddets størrelse afhænger af faldet i omsætningen, der mindst skal opgøres til 30 %. Omsætningsnedgangens størrelse definerer kompensationssatsen for de faste omkostninger. En forbedring af ordningen siden foråret er, at kompensationsprocenten fastsættes ud fra en trappemodel på 12 trin.

Virksomheder, der har haft forbud mod at holde åbent, kan søge om kompensation for perioden, hvor virksomheden har haft forbud mod at holde åbent. Virksomheden kan få kompensation for 100 % af virksomhedens faste omkostninger i den periode, hvor forbuddet om at holde åbent har været gældende.

Læs mere om hjælpepakken til dækning af faste omkostninger, og hvordan vi kan hjælpe dig her.
 

Hjælpepakke til aflyste arrangementer

Arrangører af arrangementer med mange deltagere, der blev aflyst på grund af Covid-19, har mulighed for at søge kompensation. For at ansøge skal der angives en lang række præcise oplysninger, og ansøgningen om kompensation kan derfor kræve en del forberedelse.

Samtidig skal ansøgninger på mere end 500.000 kr. ledsages af en erklæring fra en uafhængig revisor. Staten dækker denne udgift op til et beløb på 30.000 kr.

En erklæring fra en uafhængig revisor er også et krav ved ansøgning fra hjælpepakken til dækning af faste omkostninger.

Læs mere om hjælpepakken for aflyste arrangementer, og hvordan vi kan hjælpe dig her.
 

Målrettede hjælpepakker i efteråret 2020

De oprindelige hjælpepakker, som dækkede generelt i forbindelse med nedlukningen af Danmark i foråret 2020 udløb hen over sommeren 2020. Flere danske virksomheder er dog fortsat berørt af Covid-19-relaterede restriktioner. Der udstedes derfor løbende nye hjælpepakker, som er målrettet virksomheder berørt af visse restriktioner. Du kan læse mere om de målrettede hjælpepakker i vores oversigt over hjælpepakker og frister her.

De målrettede hjælpepakker baserer sig på de oprindelige generelle hjælpepakker, som er beskrevet nedenfor.
 

Hvad kan/skal du ellers gøre?

Der er meget at holde styr på i forbindelse med Covid-19 hjælpepakkerne, og det kan derfor være en fordel at prioritere. Vi anbefaler, at du i første omgang skal have fokus på at drive din virksomhed. Det gælder om at komme optimalt ud af den situation, du står i lige nu og her.

Overvej situationen i forhold til hjemsendelse af medarbejdere og vær sikker på at få dokumenteret den beslutning, du tager.

Samtidig er der et behov for at få et overblik over likviditetsbehovet, være i tæt kontakt til banker om eventuelle lån samt at foretage analyse af udgifter og den fremtidige forretningssituation.

Vi er, som ved kompensationsordningerne, klar til at hjælpe dig med at få det optimale resultat.
 

Kontakt os
 

Læs øvrige nyheder om Covid-19 og hjælpepakker