• Uddannelsesinstitutioner

Uddannelsesinstitutioner

Vi har stor erfaring med revision og rådgivning til uddannelsesinstitutioner. Vi ved, hvad det kræver at drive en sund og kompetent uddannelsesinstitution og samtidig leve op til de mange lovkrav, der stilles fra myndighederne.

Vores mangeårige erfaring med revision og rådgivning af danske uddannelsesinstitutioner betyder, at kvaliteten i vores rådgivning både er dybdegående og bred. Vi rådgiver:

 • Erhvervsskoler og AMU centre
 • Gymnasier
 • HF og VUC
 • Professionshøjskoler
 • Erhvervsakademier
 • Administrative fællesskaber.

Vi rådgiver om bl.a. budgetter, finansiering og gældspleje, tilskud, bevillinger, EU midler mv. Derudover har de revisorer og rådgivere, der er tilknyttet branchegruppen Uddannelse, særlige kompetencer indenfor:

Finansiel revision og sparring

Den finansielle revisions formål er at efterprøve, om oplysningerne i institutionens regnskab giver et retvisende billede af institutionens økonomi. Det gør vi fx gennem:

 • Revision af elev-aktivitet og sparring om tilskudsbetingelser
 • Revision af lønninger og sparring om ansættelsesprocedurer
 • Skemaregnskab og sparring om Statens regnskabsregler.

Forvaltningsrevision

Forvaltningsrevisionen, der gennemføres i samarbejde med institutionens ledelse, er både et tilsynskrav og et vigtigt redskab for ledelsen. Formålet med forvaltningsrevisionen er at belyse:

 • Produktivitet – fx gennem analyse af elevsammensætningen
 • Effektivitet – med fokus på kvalitetsstyring og udvikling af mål
 • Sparsommelighed – fx gennem vurdering af goder og tjenesteydelser
 • Økonomistyring – etablering af forretningsgange og interne kontroller.

It revision

Formålet med it-revision er at sikre, at institutionen har effektive arbejdsgange og interne kontroller på it området, så uddannelsesinstitutionen er sikret stabil it drift. Revisionen udføres af BDO’s it-revisorer, der har indgående kendskab til de systemer og platforme, institutionen benytter indenfor fx økonomistyring, lønadministration og studieadministration.

Rådgivning

Vi rådgiver også om:

 • Forretningsgange og interne kontroller
 • Budgetter og prognoser
 • Økonomistyring
 • Moms og lønsumsafgift
 • Finansiering og gældspleje
 • Tilskud, bevillinger, EU midler
 • Strategisk rådgivning.