Disclaimer

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BDO International Limited - et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - og en del af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer. BDO er varemærke for både BDO netværket og for alle BDO medlemsfirmaerne. BDO i Danmark beskæftiger 1.100 medarbejdere, mens det verdensomspændende BDO netværk har over 64.000 medarbejdere i 154 lande.

Om BDO publikationer

Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, fotografisk, elektronisk eller anden form for gengivelse eller mangfoldiggørelse af brochuremateriale eller dele heraf er ikke tilladt uden BDO’s skriftlige samtykke ifølge gældende dansk lov om ophavsret. Undtaget herfra er korte uddrag til brug for omtale.

Publikationer i form af brochuremateriale er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Publikationer dækker ikke specifikke situationer, medmindre andet er angivet, og du bør ikke handle - eller undlade at handle - uden at have fået professionel rådgivning.

Kontakt venligst BDO for at drøfte de specifikke problemstillinger.

BDO, vores partnere og medarbejdere påtager sig ikke ansvar for tab foranlediget af en handling, der er taget - eller ikke er taget - på baggrund af oplysningerne i brochuremateriale.